Prestaties

& Resultaten

Balans per 31 december 2021 (na resultaatverdeling)

Activa 2021 2021 2020 2020
Vaste activa
Materiële vaste activa € 0 € 0
Vlottende activa
Vorderingen € 168.047 € 77.678
Liquide middelen € 730.791 € 934.506
€ 898.838 € 1.012.184

Passiva

2021

2021

2020

2020

Eigen vermogen
Kapitaal € 227 € 227
Reserves € 57.978 € 62.845
Bestemmingsreserves € 627.859 € 700.923
€ 686.064 € 763.995

Voorzieningen


€ 64.387


€ 67.009

Kortlopende schulden


€ 148.387


€ 181.180€ 898.838


€ 1.012.184


Rekening Baten & Lasten 2021

Baten Vestigingen 2021 Projecten/Educatie 2021 Rekening 2021
Exploitatiesubsidie € 530.661 € 339.339 € 870.000
Huurcompensatie gemeente 2020 € 80.946 € 0 € 80.946
Huurcompensatie gemeente 2021 € 80.946 € 0 € 80.946
Compensatie onderhoud 2020 € 24.190 € 0 € 24.190
Compensatie onderhoud 2021 € 25.235 € 0 € 25.235
Doelsubsidie gemeente dBos € 0 € 25.000 € 25.000
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress € 0 € 10.460 € 10.460
Doelsubsidie gem. Digivaardigheid € 0 € 0 € 0
Opbrengsten € 160.126 € 0 € 160.126
Specifieke dienstverlening € 12.610 € 30.222 € 42.832
Diverse baten € 2.785 € 198.720 € 201.505

Totaal

€ 917.498

€ 603.741

€ 1.521.239


Lasten


Vestigingen 2021


Projecten/Educatie 2021


Rekening 2021
Bestuur en organisatie € 34.035 € 7.260 € 41.295
Huisvesting € 343.239 € 52.973 € 396.211
Personeel € 256.261 € 444.165 € 700.426
Administratie € 18.578 € 8.118 € 26.696
Automatisering € 54.744 € 16.414 € 71.158
Collectie en media € 159.137 € 29.625 € 188.762
Specifieke kosten € 0 € 40.901 € 40.901
Overige kosten € 1.797 € 0 € 1.797

Totaal

€ 867.790

€ 599.456

€ 1.467.246


Saldo Baten en Lasten


€ 49.708


€ 4.285


€ 53.993


Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserves Vestigingen 2021 Projecten/Educatie 2021 Rekening 2021
Inventaris € 29.280 € 750 € 30.030
Selfservice € 7.360 € 2.400 € 9.760
Automatisering € 17.935 € 1.135 € 19.070

Diverse baten (5.5)

€ -4.867

€ 0

€ -4.867
€ 49.708 € 4.285 € 53.993


Activiteiten 2021 per programmalijn

Activiteiten Programmalijn Aantal activiteiten Aantal deelnemers
0-4 jaar Jeugd & Onderwijs 32 238
4-12 jaar Jeugd & Onderwijs 18 184
18+ Leven Lang Leren 20 168
18+ Zelfredzaamheid & Particpatie 27 215
97 805


Bibliotheekactiviteiten verdeeld naar kernfuncties

Kernfuncties Aantal activiteiten Aantal deelnemers
Kennis & Informatie 21 153
Ontmoeting & Debat 8 135
Lezen & Literatuur 45 212
Kunst & Cultuur 12 185
Educatie & Ontwikkeling 11 120
97 805

Organisatie & Ontwikkeling

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel