Jaarverslag 2022

de Bibliotheek Barneveld

Nieuw elan Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Barneveld

Nieuw elan

Na twee jaren waarin we te maken hadden met beperkingen als gevolg van Covid-19, was 2022 een jaar waarin we gelukkig weer op een ‘normale’ manier invulling konden geven aan onze dienstverlening.

In het eerste kwartaal ondervonden we de naweeën van het virus nog wel, maar het voorjaar zorgde voor een ommekeer. Er ontstond weer volop reuring in de bibliotheek met goed bezochte (terugkerende) activiteiten, stijging van het aantal uitleningen en intensief gebruik van de studie-, werk- en ontmoetingsplekken. Indirect heeft ook de herinrichting van de afsluitbare ruimtes die medio 2022 afgerond werd, daaraan bijgedragen. Hierdoor konden we meerdere externe partijen tegemoetkomen om in de bibliotheek hun dienstverlening aan te bieden.

Er is blijvend aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening door onszelf continu de vraag te stellen of we hiermee voldoende tegemoetkomen aan de drie maatschappelijke opgaven; ‘leesbevordering’, ‘digitaal burgerschap’ en ‘leven lang ontwikkelen’. Of dat bijstelling of verbreding nodig is. In 2022 heeft dit er onder andere toe geleid dat we het productenaanbod richting de kinderopvang hebben bijgesteld om daarmee leesbevordering een extra impuls te kunnen geven. Daarnaast konden we dankzij een extra subsidie de ondersteuning bij digitale overheidsvragen, in de vorm van inloopspreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid, verder uitrollen naar de andere bibliotheekvestigingen in de gemeente Barneveld. In het kader van de maatschappelijke opgave ‘leven lang ontwikkelen’ zijn we blij met de overname van de Volksuniversiteit Barnevue eind 2022. Daardoor kunnen we vanaf seizoen 2023-2024 ook hier de juiste lading aan geven.

Onze dienstverlening valt of staat met de kennis en kunde van het personeel, de bevlogenheid van alle vrijwilligers en de onderlinge samenwerking.


Het was dan ook jammer dat in 2022 relatief veel waardevolle collega’s vertrokken. Enkelen bereikten de pensioengerechtigde leeftijd, anderen vonden een uitdaging elders. Gelukkig hebben we ondanks de overspannen arbeidsmarkt alle vacatures weten in te vullen en konden we de dienstverlening van de Bibliotheek naar behoren voortzetten. Met collega’s die voor nieuw elan zorgen en een mooie aanvulling zijn op het reeds bestaande team. Iets wat tevens mooi perspectief biedt om de dienstverlening ook in 2023 op een goede manier in te vullen en waar nodig door te ontwikkelen.

Miranda van Ooijen
Directeur / bestuurder

Nieuw elan - Miranda van Ooijen