Organisatie

& Ontwikkeling

Personele ontwikkelingen

In 2022 zijn zes medewerkers uit dienst gegaan, waarvan twee wegens (vervroegd) pensioen. De vacatures die hierdoor vacant kwamen, hebben opnieuw invulling gekregen.

Aantal
Medewerkers met contract voor bepaalde tijd 11
Medewerkers met contract voor onbepaalde tijd 7
Medewerkers per 31 december 2022 18
Wekelijks inzetbare contracturen op 31 december 2022 388
FTE o.b.v. 36-urige werkweek (incl. projecturen) 10,9
Vertrokken medewerkers 6
Nieuw aangetrokken medewerkers 7
Personeelsformatie ultimo 2022

Opleidingen personeel
Met het vertrek van relatief veel medewerkers is veel kennis verloren gaan. Ondanks zorgvuldige overdracht, was het nodig een deel van het nieuw geworven personeel te scholen om de werkzaamheden naar behoren invulling te kunnen geven. Daarnaast hebben we tijdens een workshop het in 2021 geïntroduceerde resultaatgericht werken opnieuw onder de aandacht gebracht om inbedding te bevorderen. Tevens zijn medewerkers geschoold om het Informatiepunt Digitale Overheid te kunnen draaien en is er deelgenomen aan kennisbijeenkomsten/workshops en trainingen die bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening.

Zelfstandig werkgeverschap
De Bibliotheek Barneveld is zelfstandig werkgever. De uitvoering van personele zaken is ondergebracht bij Cultura in Ede.

CAO openbare bibliotheken
De voor een jaar vastgestelde CAO leidde tot een salarisverhoging van 3% die per 1 juli 2022 is doorgevoerd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2022 is 5,62%. Ten opzichte van vorig jaar is een duidelijke afname te zien (2021: 8,06%). Als gevolg van een langdurig zieke medewerker is er echter nog steeds sprake van een relatief hoog ziekteverzuim.

Vrijwilligers
De Bibliotheek Barneveld telde op 31 december 2022 86 vrijwilligers. Zij staan onder supervisie van professionals en geven invulling aan werkzaamheden die niet in de functieomschrijving van betaalde krachten is opgenomen.

Dienstverleningsvorm Aantal vrijwilligers
Ondersteuning uitleen - vestiging Barneveld 11
Ondersteuning uitleen - uitleenpunt Kootwijkerbroek 10
Ondersteuning uitleen - uitleenpunt Voorthuizen 8
Cursussen digitale vaardigheden 4
Boek-aan-huis service 6
Activiteiten in de Bibliotheek en/of op scholen (o.a. voorlezen) 5
VoorleesExpress 13
Taalhuis Barneveld 25
Overig 4
Totaal 86
Inzet vrijwilligers ultimo 2022 t.b.v. uitvoering dienstverlening


Samenwerking lokaal, regionaal en landelijk

Op landelijk niveau zijn openbare bibliotheken verenigd binnen de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) en staan ze in nauwe verbinding met de KB (Koninklijke Bibliotheek) waar veel bibliotheekzaken centraal geregeld worden. Een voorbeeld daarvan is de inkoop van digitale content en de (door)ontwikkeling van programma’s zoals de Bibliotheek op school en BoekStart.

Op regionaal niveau is er samenwerking met andere Gelderse bibliotheken binnen SGB-verband (Stichting Gelderse Bibliotheken). Efficiency en meerwaarde kunnen bieden aan de klant staan daarbij centraal.

Lokaal is er samenwerking met het onderwijs, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf.


Ondersteuning derden

Om als relatief kleine organisatie op een goede manier invulling te kunnen geven aan de bedrijfsvoering en veelheid aan diensten en producten, kopen wij bij een aantal partijen expertise in. Voorbeelden daarvan zijn: Cultura Ede (HRM & salarisadministratie), Eshuis (accountancy) en Hermac (kantoorautomatisering). Daarnaast maken wij met enige regelmaat gebruik van specialisten werkzaam bij Rijnbrink, de provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel.

Organisatie


Communicatie

Om de dienstverlening van de Bibliotheek beter bekend te maken in de gemeente ondersteunt de communicatiemedewerker de medewerkers van de verschillende programmalijnen, de Front Office en de directeur. Er is een start gemaakt om de activiteitencommunicatie efficiënter en effectiever te laten verlopen. Er is onder andere een andere registratiemethode van de te plannen activiteiten geïntroduceerd en een nieuw format ontwikkeld voor de activiteitenfolder die vanaf januari 2023 is uitgegeven.

Bereik in 2022 van meetbare kanalen

Medium Aantal ontvangers/volgers/bezoekers d.d. 31-12-‘22
Lokale kranten/media 12 paginagrote advertenties, 50+ gratis publicaties
Facebook 946 volgers / Bereik van berichten: 33.788 personen
Instagram 1.005 volgers / Bereik van berichten: 6.468 personen
Twitter 91
LinkedIn 179
Maandelijkse nieuwsbrief 5.125
Website bibliotheekbarneveld.nl Aantal bezoeken: 48.185 / Unieke bezoekers:12.673


Marktonderzoek
Vanuit Probiblio, een dienstverlenende organisatie voor bibliotheken, worden jaarlijks meerdere onderzoeken gepland. De marketingmedewerkers van de bibliotheken hebben inspraak op de te onderzoeken onderwerpen. Onderzoek vindt zowel landelijk, provinciaal als lokaal plaats en zowel onder leden en bezoekers van de Bibliotheek als niet-bezoekers en niet-leden. In 2022 is er vanuit kostenoverweging voor gekozen om de onderzoeken en rapportages te clusteren in de provincie Gelderland omdat er over het algemeen weinig verschillen te vinden zijn bij de diverse bibliotheken.

Dit jaar heeft de Bibliotheek Barneveld voor het eerst meegedaan aan het uitvoeren van lokaal onderzoek aan de hand van verstrekte flyers met een QR-code waarmee bezoekers eenvoudig de enquête konden invullen.

De onderzoeken die in 2022 zijn uitgevoerd:
• Landelijk doelgroep onderzoek op behoeften en gedrag via WhatsApp: 440 tieners en de bibliotheekbezoekers, niet-bezoekers, niet-leden en leden;
• Landelijk onderzoek: 1.878 niet-leden die in 2022 de Bibliotheek minimaal een keer heeft bezocht. Een van de onderzoeksvragen was: Wat is de reden dat zij geen lid zijn?;
• Lokaal onderzoek in Barneveld aansluitend op het landelijke onderzoek: 20 niet-leden/bezoekers van de Bibliotheek in Barneveld, Kootwijkerbroek, Voorthuizen;
• Landelijk & Gelders onderzoek: 1.553 Gelderse leden (14.527 landelijke respondenten);
• Landelijk doelgroep onderzoek op behoeften en gedrag: bezoekers en niet-bezoekers uit elf verschillende klantsegmenten (MOSAIC); 150 personen per klantsegment.

Aan de hand van de uitkomsten van de diverse onderzoeken wordt bekeken of eventuele bijsturing van de service en dienstverlening van de Bibliotheek zonder al te veel investeringen mogelijk is.


Derde geldstromen

Om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening ontvangt de Bibliotheek jaarlijks een subsidie van de gemeente Barneveld. Aanvullend daarop zijn er inkomsten vanuit abonnementen, gebruik van ruimte door derden en de dienstverlening aan het onderwijs. Naast deze inkomsten heeft de Bibliotheek een aantal derde geldstromen kunnen continueren en nieuwe aan weten te boren. Deze worden ingezet om aan projecten invulling te geven die niet vanuit de reguliere subsidie bekostigd kunnen worden, maar wel van toegevoegde waarde zijn om tegemoet te kunnen komen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld aan de projecten BoekStartcoach, digitale geletterdheid, het Leesoffensief en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).


Raad van Toezicht

De Bibliotheek Barneveld hanteert het Raad van Toezicht-model waarbij de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toegepast worden.

De Raad bestaat uit vijf leden die elk een deskundigheid hebben op voor de Bibliotheek relevante vakgebieden. In 2022 vonden zes raadsvergaderingen plaats in aanwezigheid van directeur / bestuurder, mevrouw M.W.J. van Ooijen.

Tijdens de overleggen met de Raad hebben de koers en beleidsmatige bibliotheekzaken centraal gestaan. Daarbij was onder meer aandacht voor de bedrijfsvoering in relatie tot personele ontwikkelingen, kantoorautomatisering, doorontwikkeling/uitbreiding dienstverlening en de herinrichting van enkele afsluitbare ruimtes. Ook de financiële voortgang en jaarlijks terugkerende financiële stukken, goedgekeurd door de Raad, waren onderdeel van gesprek. Naast de reguliere vergaderingen is een overleg door de Raadsleden belegd ter bespreking van het eigen functioneren en dat van de directeur/bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2022:

Mevrouw mr. A.M. Bergers-Aalders, voorzitter per december 2018
(herbenoemd in 2020, zitting t/m 2023)
Jurist

Mevrouw drs. A. Alewijnse-Kortmann
(herbenoemd ultimo 2022, zitting t/m 2026)
Zelfstandig HR manager & organisatieadviseur

De heer R. Brouwer MA
(benoemd in 2020, zitting t/m 2023)
Bestuurslid Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe, directeur/bestuurder van het Christelijk College Groevenbeek

Drs. Ing. Y.G.A. Duit Msc
(benoemd in 2022, zitting t/m 2025)
Directeur-eigenaar NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving
Nevenbetrekkingen: Vice-voorzitter RvC C.A.V. Den Ham, inkomend voorzitter Rotaryclub Nijkerk

De heer V. Vonk RA
(benoemd in 2022, zitting t/m 2025)
Manager Finance & Control bij P-services HR

De totale honorering van de Raad was in het verslagjaar € 2.600. Geen enkel lid ontvangt een honorering die gekoppeld is aan de financiële prestaties van de stichting.

Leven Lang Leren

Vorig artikel

Prestaties & Resultaten

Volgend artikel