Prestaties

& Resultaten

Balans per 31 december 2022

Activa 2022 2022 2021 2021
Vaste activa
Materiële vaste activa € 0 € 0
Vlottende activa
Vorderingen € 93.861 € 168.047
Liquide middelen € 899.043 € 730.791
€ 992.904 € 898.838

Passiva

2022

2022

2021

2021

Eigen vermogen
Kapitaal € 227 € 227
Reserves € 57.978 € 57.978
Bestemmingsreserves € 588.366 € 627.859
€ 646.571 € 686.064

Voorzieningen


€ 93.102


€ 64.387

Kortlopende schulden


€ 253.231


€ 148.387€ 992.904


€ 898.838


Rekening Baten & Lasten 2022

Baten Vestigingen 2022 Projecten/Educatie 2022 Rekening 2022
Exploitatiesubsidie € 436.630 € 444.825 € 881.455
Compensatie onderhoud € 25.715 € 0 € 25.715
Huurcompensatie gemeente € 80.945 € 0 € 80.945
Doelsubsidie gemeente dBos € 0 € 25.000 € 25.000
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress € 0 € 20.460 € 20.460
Opbrengsten € 167.311 € 1.200 € 168.511
Specifieke dienstverlening € 27.929 € 32.740 € 60.399
Diverse baten € 0 € 177.222 € 177.222

Totaal

€ 738.530

€ 701.177

€ 1.439.707


Lasten


Vestigingen 2022


Projecten/Educatie 2022


Rekening 2022
Bestuur en organisatie € 18.869 € 8.574 € 27.443
Huisvesting € 282.689 € 59.007 € 341.696
Personeel € 259.808 € 478.011 € 737.819
Administratie € 21.246 € 6.585 € 27.831
Automatisering € 66.018 € 41.094 € 107.112
Collectie en media € 135.126 € 64.886 € 200.012
Specifieke kosten € 0 € 35.485 € 35.485
Overige kosten € 1.802 € 0 € 1.802

Totaal

€ 785.558

€ 693.642

€ 1.479.200


Saldo Baten en Lasten


€ -47.028


€ 7.535


€ -39.493


Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserves Vestigingen 2022 Projecten/Educatie 2022 Rekening 2022
Inventaris € 19.860 € 435 € 20.295
Selfservice € 7.785 € 5.065 € 12.850
Automatisering € 13.995 € 865 € 14.860
€ 41.640 € 6.365 € 48.005


Onttrekking bestemmingsreserves Vestigingen 2022 Projecten/Educatie 2022 Rekening 2022
Inventaris € 64.511 € 0 € 64.511
Selfservice € 1.150 € 1.915 € 3.065
Automatisering € 7.540 € 12.382 € 19.922
€ 73.201 € 14.297 € 87.498
Mutatie reserve algemeen: € -15.467 € 15.467 € 0
€ -47.028 € 7.535 € -39.493

Organisatie & Ontwikkeling

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel