• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 3

Zelfredzaamheid & Participatie

Zelfredzaamheid & Participatie

Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen beschikken over onvoldoende taal- en rekenvaardigheden. Dit heeft tot gevolg dat ze zonder ondersteuning niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Ook de toenemende digitalisering heeft zijn impact op veel volwassenen. Zo blijkt uit onderzoek dat 4 miljoen burgers onvoldoende digitaal vaardig zijn om zelfstandig online (overheids-)zaken te regelen. De Bibliotheek biedt verschillende vormen van dienstverlening om deze basisvaardigheden te vergroten en daar gericht in te ondersteunen.


Taalhuis BarneveldInwoners van de gemeente Barneveld die over onvoldoende taalvaardigheid beschikken kunnen terecht bij het, in de Bibliotheek gevestigde, Taalhuis Barneveld. Daarmee voorziet de Bibliotheek in een fysieke plek binnen de gemeente voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Het Taalhuis is opgezet vanuit een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente.

In het Taalhuis zijn taalvragers in 2023 gericht verder geholpen door de Taalhuisdocent die door middel van een intake leerdoelen en het niveau vaststelt. Afhankelijk daarvan zijn ze gekoppeld aan een taalhuisvrijwilliger of doorverwezen naar geschikt taalaanbod binnen de gemeente Barneveld.

Activiteit Aantal
Bezoekers Taalhuis Barneveld 80
Deelnemers die in 2023 gestart zijn 15
Deelnemers die wachten op koppeling 3
Losse vragen, doorverwezen naar derden, niet tot een intake gekomen 12
Verwijzingen naar andere taalaanbieders in de gemeente Barneveld 50
Deelnemers die traject bij Taalhuis Barneveld afgerond hebben 2
Totaal aantal actieve deelnemers Taalhuis Barneveld 35
Cijfers activiteiten, bezoekers en deelnemers Taalhuis Barneveld in 2023

De vaste spreekuren zijn vervangen door open inloopmomenten verdeeld over de week. Dit vanwege het feit dat er weinig gebruik werd gemaakt van de vaste momenten.

Taalaanbod


Een deel van het taalaanbod is belegd en ondergebracht bij de Bibliotheek. Zo waren er in 2023 in totaal 29 taalhuisvrijwilligers actief die hiervoor geschoold zijn door de Taalhuisdocent. Daarnaast geeft de Bibliotheek invulling aan een non-formeel lesprogramma voor NT1-ers. Wekelijks worden zij door daartoe opgeleide taalhuisvrijwilligers begeleid om de taalvaardigheid te bevorderen. Plezier ondervinden aan het leren staat daarbij voorop. Waar nodig ondersteunt de Taalhuisdocent de taalhuisvrijwilligers die bij de Bibliotheek actief zijn. Om non-formeel en formeel taalaanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, faciliteert de Bibliotheek in het beschikbaar stellen van ruimte voor formele taallessen die elke maandag en woensdag verzorgd werden door NLtraining.

Certificering
In 2023 heeft het Taalhuis Barneveld het proces van certificering met succes doorlopen. Aan de hand van zeven certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd, is de kwaliteit en toekomstbestendigheid van Taalhuis Barneveld getoetst. Aan de hand van de ingevulde zelfevaluatie heeft een audit plaatsgevonden. Op basis van beide is een rapportage opgesteld.Taallessen Oekraïners
Met het besluit van de gemeente om Oekraïners formele taallessen te bieden, is de coördinatie hiervan in 2023 bij het Taalhuis ondergebracht. Dankzij dit besluit hebben 72 Oekraïners formele lessen kunnen volgen, verzorgd door Quality Communication. Per 2024 wordt de coördinatie door de gemeente Barneveld opgepakt.


Projecten

Naast aanschaf van extra collectie voor laaggeletterden en een kleine meertalige collectie, konden er dankzij een extra impuls vanuit de Web-gelden twee projecten uitgevoerd worden.

Project ‘LTTRS’
Met het project ‘LTTRS’ hebben we het onderwerp laaggeletterdheid bespreekbaar weten te maken binnen het basisonderwijs en in het gezin. Het middel dat hiervoor ingezet werd, was de voorstelling ‘LTTRS’ die meerdere keren geprogrammeerd werd in het Schaffelaartheater. Elf scholen in de gemeente Barneveld namen aan het project deel en nodigden de kinderen en hun ouders uit voor deze voorstelling wat uiteindelijk zorgde voor 916 bezoekers. De docenten van de leerlingen die voor de voorstelling uitgenodigd werden, volgden elk een e-learning rondom laaggeletterdheid en ontvingen een op maat gemaakte leskist om met het thema in de klas aan de slag te gaan. Uit een evaluatie onder de deelnemende leerkrachten blijkt dat het onderwerp hiermee goed op de kaart is gezet. Zowel bij de leerkrachten zelf, als bij de leerlingen en ouders.

Project ‘Leren wat je wilt’
In samenwerking met de bibliotheken in Scherpenzeel en Ede hebben we invulling gegeven aan het project ‘Leren wat je wilt’ waarmee we ervaring op hebben gedaan in een systematiek om laaggeletterden met Nederlands als moedertaal te kunnen bereiken en / of in beeld te krijgen. Insteek is extra elementen ter bevordering van de taalvaardigheid toe te voegen aan bestaande activiteiten waar de doelgroep al aan deelneemt. In de gemeente Barneveld is dit in 2023 nog niet naar de praktijk vertaald. In samenwerking met de gemeente is vooral ingezet op het verkrijgen van inzicht in het koppelen van deze systematiek aan het programma bestaanszekerheid.


Digitaal meedoen

Voor inwoners van de gemeente Barneveld die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken, bieden we verschillende cursussen aan om vertrouwder te raken met de computer en zelfstandig zaken online te regelen. Voor wie dat (nog) te hoog gegrepen is, is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Vanuit het IDO maken geschoolde medewerkers mensen wegwijs rondom uiteenlopende digitale (overheids-)zaken.

Cursussen digitale vaardigheden
Vanwege vervanging van de medewerker die de cursussen digivaardigheid coördineert en het vertrek van de vaste vrijwilliger digivaardigheid, hebben de cursussen in de eerste helft van het jaar geen invulling gekregen. In de tweede helft van het jaar is een cursus Klik & Tik georganiseerd. Ook de cursussen Digivitaler en Digisterker zijn beiden een keer georganiseerd. In totaal hebben zeven personen deelgenomen. Vooral het ontbreken van vrijwilligers die dergelijke cursussen kunnen verzorgen, was de beperkende factor in de tweede helft van het jaar. Er zijn uiteindelijk vaste medewerkers ingezet om de cursussen doorgang te laten vinden, ondanks dat de beschikbare uren hiervoor niet toereikend zijn. In 2024 wordt prioriteit gegeven aan de werving van vrijwilligers zodat het aanbod van cursussen weer geïntensiveerd kan worden.Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
In 2023 organiseerden we twee keer per week een IDO-inloopspreekuur in de vestiging Barneveld. In de vestigingen Kootwijkerbroek en Voorthuizen vond één keer per week een inloopspreekuur plaats. Ruim veertig inwoners van de gemeente Barneveld maakten hier gebruik van. Zij kwamen onder andere langs met vragen over de DigiD-app, het aanvragen van energietoeslag, het regelen van een gezondheidsverklaring voor verlenging van het rijbewijs en het inloggen op een patiëntenportaal. Daar waar mensen niet verder geholpen konden worden door de medewerkers van het IDO (vanwege beperkte bevoegdheid) werd warm doorverwezen naar onder andere het Sociaal Juridisch Steunpunt en Mee Veluwe.

Ook buiten de spreekuren meldden bezoekers zich met vragen. Doordat nagenoeg alle medewerkers service & advies opgeleid zijn de spreekuren van het IDO te draaien, zijn er veel vragen bij de balie behandeld. Deze zijn echter in lang niet alle gevallen geregistreerd. Voor 2024 wordt een heroverweging gemaakt hoe we inwoners met IDO gerelateerde vragen beter tegemoet kunnen komen en hoe de registratie hiervan te verbeteren.

Activiteiten
Om digitaal meedoen te bevorderen, organiseerden we in samenwerking met Welzijn Barneveld maandelijks een workshop. Op basis van het aanbod van Seniorweb werden thema’s rondom digitalisering, waar we in de dagelijkse praktijk mee van doen hebben, door vrijwilligers van Welzijn Barneveld op een eenvoudige manier behandeld. Gemiddeld namen hier per keer acht personen aan deel. Ook werd een bijeenkomst veilig internetbankieren in samenwerking met Zelfstandig Adviseur Regiobank Barneveld en de gemeente georganiseerd. Deelnemers leerden hoe zij trucs van oplichters kunnen herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van bankfraude. Er namen eenentwintig mensen deel aan deze informatieve activiteit.


Inloopspreekuren derden

Naast de ondersteuning waar de Bibliotheek zelf invulling aan geeft, verzorgden ook dit jaar verschillende organisaties inloopspreekuren waar inwoners van de gemeente Barneveld terechtkunnen voor hulp en advies. De samenwerking met de Bibliotheek vertaalt zich daarbij in een warme onderlinge doorverwijzing op basis van de ondersteuning waar bezoekers behoefte aan hebben.

Organisatie Dienstverlening Aantal inloopspreekuren Aantal mensen geholpen
SJS Hulp bij belastingaangifte 8 280
SJS Overige hulpvragen 40 576
Mee Veluwe Cliëntenondersteuning en Informatiepunt Ouderen 48 108
Bereik onafhankelijke organisaties in 2023 die in de Bibliotheek inloopspreekuren verzorgen

Jeugd & Onderwijs

Vorig artikel

Leven Lang Leren

Volgend artikel