• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 5

Organisatie & Ontwikkeling

Personele ontwikkelingen

In 2023 zijn vier medewerkers uit dienst gegaan. De uren van één van de vertrekkende medewerkers zijn ondergebracht bij een andere medewerker van de Bibliotheek. Voor het vertrek van drie andere medewerkers is nieuw personeel geworven. Daarnaast zijn vanwege uitbreiding van onze dienstverlening twee extra parttime medewerkers aangetrokken.

Aantal
Medewerkers met contract voor bepaalde tijd 13
Medewerkers met contract voor onbepaalde tijd 8
Medewerkers per 31 december 2023 21
Wekelijks inzetbare contracturen op 31 december 2023 (excl. projecturen) 403
FTE o.b.v. 36-urige werkweek (incl. projecturen) 13,1
Vertrokken medewerkers 4
Nieuw aangestelde medewerkers 4
Personeelsformatie ultimo 2023

Opleidingen personeel
Nieuw aangetrokken personeel is geschoold om kennis en kunde eigen te maken die nodig is om werkzaamheden naar behoren invulling te geven. Daarnaast zijn alle medewerkers getraind om de communicatie tussen de verschillende programmalijnen binnen de organisatie te verbeteren. Het resultaat is meer verbinding en beter over ‘grenzen’ heen kunnen kijken. Verder is er waar nodig ingezet op intervisies en coaching trajecten. Ook is er meer specifiek deelgenomen aan kennisbijeenkomsten, workshops en trainingen die toegevoegde waarde leveren aan de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening.

Zelfstandig werkgeverschap
De Bibliotheek Barneveld is zelfstandig werkgever. Uitvoering van personele zaken is ondergebracht bij Cultura Ede.

CAO openbare bibliotheken
In 2023 is een nieuwe CAO vastgesteld met een looptijd van 1 januari 2023 t/m maart 2024. De daarin vastgestelde salarisverhoging per 1 april is 2% die vervolgens verhoogd is met een nominaal bedrag van € 125. Tevens is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 4%. Daarnaast is de JaarUrenSystematiek (JUS) geïntroduceerd waarmee medewerkers meer eigen regie krijgen over de te werken uren. Verder zijn de wetswijzigingen met betrekking tot het minimumloon en betaald ouderschapsverlof daarin verwerkt.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2023 is 8,07%. Ten opzichte van vorig jaar is een duidelijke toename te zien (2022: 5,62%). Dit is het gevolg van een langdurig zieke medewerker en een medewerker die als gevolg van zwangerschap na haar verlof voor langere tijd is uitgevallen.

Vrijwilligers
De Bibliotheek Barneveld telde op 31 december 2023 86 vrijwilligers. Zij staan onder supervisie van professionals en geven invulling aan werkzaamheden die niet in de functieomschrijving van betaalde krachten zijn opgenomen.Dienstverleningsvorm Aantal vrijwilligers
Ondersteuning uitleen - vestiging Barneveld 13
Ondersteuning uitleen - uitleenpunt Kootwijkerbroek 10
Ondersteuning uitleen - uitleenpunt Voorthuizen 8
Digitale vaardigheden 3
Boek-aan-huis service 4
Activiteiten in de Bibliotheek en/of op scholen (o.a. voorlezen) 4
VoorleesExpress 12
Taalhuis Barneveld 29
Overig 3
Totaal 86
Inzet vrijwilligers ultimo 2023 t.b.v. uitvoering dienstverlening


Samenwerking lokaal, regionaal en landelijk

Op landelijk niveau zijn openbare bibliotheken verenigd binnen de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) en staan ze in nauwe verbinding met de KB (Koninklijke Bibliotheek) waar veel bibliotheekzaken centraal geregeld worden. Een voorbeeld daarvan is de inkoop van digitale content en de (door)ontwikkeling van programma’s zoals de Bibliotheek op school en BoekStart. Op regionaal niveau is er samenwerking met andere Gelderse bibliotheken binnen SGB-verband (Stichting Gelderse Bibliotheken). Efficiëntie en van toegevoegde waarde zijn voor de klant, staan daarbij centraal. Lokaal is er samenwerking met het onderwijs, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf.


Ondersteuning derden

Om als relatief kleine organisatie op een goede manier invulling te kunnen geven aan de bedrijfsvoering en hoeveelheid diensten en producten, kopen wij expertise in bij een aantal externe partijen. Voorbeelden daarvan zijn: Cultura Ede (HRM & salarisadministratie), Eshuis (accountancy) en Hermac (kantoorautomatisering). Daarnaast maken wij met enige regelmaat gebruik van specialisten werkzaam bij Rijnbrink, de provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel.


Communicatie

Om bekendheid te geven aan de dienstverlening van de Bibliotheek Barneveld maken we gebruik van communicatiemiddelen zoals lokale (online) publicaties, de website, maandelijkse nieuwsbrieven, posters, flyers en sociale media.Bereik van communicatiekanalen in 2023

Medium Aantal ontvangers/volgers/bezoekers
Barneveldse Krant Oplage 11.000 stuks per verspreiding. Aantal personen in het verspreidingsgebied 62.000.
Facebook 928 volgers
Instagram 1.211 volgers
LinkedIn 210 volgers
Maandelijkse nieuwsbrief Ca. 5.000 ontvangers per nieuwsbrief
Website bibliotheekbarneveld.nl Ca. 51.000 website bezoeken en ruim 12.000 unieke bezoekers in 2023.


Online klantonderzoek

Om aansluiting te behouden met gebruikers houden we vinger aan de pols door inzet van Biebpanel, een online onderzoeksplatform dat een aantal keer per jaar een onderzoek uitzet onder leden en niet-leden. Het doel van onderzoek onder niet-leden is om meer inzicht te krijgen hoe de Bibliotheek relevanter kan zijn voor deze groep. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken passen we onze dienstverlening aan voor zover de (financiële) middelen dit toelaten.


Derde geldstromen

Om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening ontvangt de Bibliotheek jaarlijks een subsidie van de gemeente Barneveld. Aanvullend daarop zijn er inkomsten vanuit abonnementen, gebruik ruimte door derden en dienstverlening aan het onderwijs. Naast deze inkomsten heeft de Bibliotheek een aantal derde geldstromen kunnen continueren en nieuwe aan weten te boren. Deze worden ingezet om aan projecten invulling te geven die niet vanuit de reguliere subsidie bekostigd kunnen worden, maar wel van toegevoegde waarde zijn om tegemoet te kunnen komen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt te denken aan de projecten: NT1 Gezinsaanpak, Hulp bij belastingaangifte, Masterplan Basisvaardigheden en digitale geletterdheid.


Raad van Toezicht

De Bibliotheek Barneveld hanteert het Raad van Toezicht-model waarbij de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toegepast worden.

De Raad bestaat uit vijf leden die deskundig zijn in verschillende vakgebieden die voor de Bibliotheek relevant zijn. In 2023 vonden zes raadsvergaderingen plaats in aanwezigheid van de directeur/bestuurder, Miranda van Ooijen. Tijdens de overleggen met de Raad stonden de koers en beleidsmatige bibliotheekzaken centraal. Daarbij was onder meer aandacht voor de bedrijfsvoering in relatie tot personele ontwikkelingen, kantoorautomatisering en doorontwikkeling/uitbreiding dienstverlening. Ook de financiële voortgang en jaarlijks terugkerende financiële stukken, goedgekeurd door de Raad, waren onderdeel van gesprek. Naast de reguliere vergaderingen is een overleg door de Raadsleden belegd ter bespreking van het eigen functioneren en dat van de directeur/bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2023:

Nanny Bergers-Aalders, voorzitter per december 2018
(herbenoemd in 2020, zitting t/m 2023)
Jurist

Annemieke Alewijnse-Kortmann
(herbenoemd ultimo 2022, zitting t/m 2026)
Zelfstandig interim HRM-manager en consultant

Ronald Brouwer
(benoemd in 2020, zitting t/m 2023)
Directeur/bestuurder van het Christelijk College Groevenbeek, Bestuurslid Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe

Ineke Duit
(benoemd in 2022, zitting t/m 2025)
Direct eigenaar NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving
Nevenbetrekkingen: Vice voorzitter/secretaris C.A.V. Den Ham, inkomend voorzitter Rotaryclub Nijkerk

Vincent Vonk
(benoemd in 2022, zitting t/m 2025)
Financieel directeur bij P-services HR group

De totale honorering van de Raad was in het verslagjaar € 3.900. Geen enkel lid ontvangt een honorering die gekoppeld is aan de financiële prestaties van de stichting.

Leven Lang Leren

Vorig artikel

Prestaties & Resultaten

Volgend artikel