• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 6

Prestaties & Resultaten

Balans per 31 december 2023

Activa

2023
2023
2022
2022
Vaste activa
Materiële vaste activa 0 0
Vlottende activa
Vorderingen 63.721 93.861
Liquide middelen 1.082.307 899.043
1.146.028 992.904

Passiva


2023

2023

2022

2022

Eigen vermogen
Kapitaal 227 227
Reserves 57.978 57.978
Bestemmingsreserves 663.203 588.366
721.408 646.571

Voorzieningen


125.963


93.102

Kortlopende schulden


298.657


253.2311.146.028


992.904


Rekening Baten & Lasten over 2023

Baten

Vestigingen 2023
Projecten/Educatie 2023
Rekening 2023
Exploitatiesubsidie 457.370 465.955 923.325
Compensatie onderhoud 28.731 0 28.731
Huurcompensatie gemeente 86.630 0 86.630
Doelsubsidie gemeente dBos 0 51.190 51.190
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress 0 20.955 20.955
Doelsubsidie gemeente cursussen 0 13.879 13.879
Doelsubsidie IDO 0 52.309 52.309
Opbrengsten 177.808 91 177.899
Specifieke dienstverlening 34.591 56.436 91.027
Diverse baten 9.148 250.434 259.582

Totaal

794.278

911.249

1.705.527


LastenVestigingen 2023


Projecten/Educatie 2023


Rekening 2023
Bestuur en organisatie 30.048 13.538 43.586
Huisvesting 236.084 62.152 298.236
Personeel 262.089 602.443 864.532
Administratie 18.130 6.749 24.879
Automatisering 59.210 51.538 110.748
Collectie en media 167.500 70.320 237.820
Specifieke kosten 0 89.991 89.991
Overige kosten 2.115 0 2.115

Totaal

775.176

896.731

1.671.907


Saldo Baten en Lasten


19.102


14.518


33.620


Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserves

Vestigingen 2023
Projecten/Educatie 2023
Rekening 2023
Inventaris 26.205 440 26.645
Selfservice 8.030 6.530 14.560
Automatisering 12.975 915 13.890
Innovatie 0 6.400 6.400
Totaal 47.210 14.285 61.495


Onttrekking bestemmingsreserves
Vestigingen 2023
Projecten/Educatie 2023
Rekening 2023
Inventaris 0 0 0
Selfservice 4.584 6.537 11.121
Automatisering 2.409 1.031 3.440
Innovatie 0 0 0
Verhuiskosten 5.117 0 5.117
Cursussen 0 8.197 8.197
Totaal 12.110 15.765 27.875
Mutatie reserve algemeen: -15.998 15.998 0
Eindresultaat 0 0 0

Organisatie & Ontwikkeling

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel